Értesítés az Internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy az FSBnet Kft. 2018. év január hó 01. napi hatállyal módosítja  az internet szolgáltatásának (a továbbiakban: “szolgáltatás”) Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául szolgál egyrészről a 2017. évi LXXXVIII. törvény, mely módosította az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény egyes rendelkezéseit, továbbá a szolgáltató lehetővé teszi az előfizetőtől elkülönült számlafizető útján is a díjfizetést.

Mindezek alapján 2018. év január hó 01. napjától a szolgáltató szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

  • megjelölésre került 1.5.2. pont l) és m) alpontban a 2017. évi LXXXVIII.törvény,
  • a határozott időtartamú előfizetői szerződésre vonatkozó szabályozás módosításra került a 9.2., 9.2.1., 9.10., 9.11., 12.4.3., 13.3.3. pontokban,
  • a határozatlan időtartamú előfizetői szerződésre vonatkozó szabályozás módosításra került a 9.9., 12.4.2. pontokban,
  • a szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedő egyoldalú módosítására vonatkozó szabályozás módosításra került a 9.12.4. és a 4.7. pontban,
  • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016.12.31. napi megszűnésére tekintettel módosításra került a 2. sz. melléklet 3. pontja, valamint adatpontosítások miatt módosításra került ugyanezen melléklet 7. pontja,
  • az 5. sz. melléklet kiegészítésre került az előfizetőtől elkülönülő díjfizetőre (ún. számlafizető) vonatkozó adatokkal.

A szolgáltató erre figyelemmel egyidejűleg módosítja az Internet ÁSZF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok összetételét és díját.

A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre, azonban minden előfizetőnk számára – a 4. sz. mellékletek vonatkozó szolgáltatásnak és szolgáltatási területnek megfelelő részét – elérhetővé tesszük honlapunkon.

Az FSBnet Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a http://www.fsbnet.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Tisztelettel: FSBnet Kft.